حجت اسلام سید حسن مؤمنی"خاطره ای از شهدای......"

حجت اسلام سید حسن مؤمنی
با مضوع
خاطره ای از شهدای مدافع حرم

حجت اسلام سید حسن مؤمنی"معجزه ابوالفضل"

ســـخنـــرانـــــــی حـجـــــت اســـــــلام "سیــــــد حســـن مــــؤمــنـــــی"
بـــــــا مــــوضــــــوع
"مـعجـــــزه ابــوالـــــفـضـل"


"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

سید حسن مؤمنی"روش ترک گناه"

حجــــــت اســــــلام سیـــــــــــــــــد حســـــــــــــن مــــــؤمـنی
بـــا مــــــوضــوع 
حکــــــــــایت زیبـــا                          "روش تــــــــرک گــنــــــــــــاه"
نوع فایل : mp4
زمان : "9:15  دقیقه
گ
"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

حجت اسلام سید حسن مؤمنی"ایلیا مسیحی"

حجــــــت اســــــلام سیـــــــــــــــــد حســـــــــــــن مــــــؤمـنی
بـــا مــــــوضــوع 
"حکــــــــــایت زیبـــا     ایـــــــــــــــــلیــا مسیـــــــــــــــــــحی"
نوع فایل:mp4
زمان:"3:37دقیقه
"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

حجت اسلام سید حسن مؤمنی"رجبعلی خیاط"

حجــــــت اســــــلام سیـــــــــــــــــد حســـــــــــــن مــــــؤمـنی
بـــا مــــــوضــوع 
"حکــــــــــایت زیبـــا     "رجـبــعــــــــــــــلی خیـــــــــــــــــاط"
نوع فایل:mp4
زمان:"1:39دقیقه
"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

سخنرانی سید حسین مؤمنی"فاطمیه"

سخنرانی سید حسین مؤمنی
با موضوع فاطمیه
زمان فیلم:"23:28
نوع فایل:mp4


سخنرانی سید حسن مؤمنی

سید حسین مومنی

عکس های ائمه(ع)

کانال آپارات فدیشه ایها
aparat.com/majma.q.b.h

مجمع جوانان قمر بنی هاشم
1 2
تعداد کل صفحات: 2