علی اکبر رائفی پور"العجل"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور

با موضوع

"العجل"
"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"