علی اکبر رائفی پور"حرف های که نشنیده گرفتن"

سـخنـــــــرانـــی "علـــی اکـــــبر رائــــفی پــــــــور"
بــا مـــوضــوع
"حـــــرف هـــای کــــه نــشنیده گــــــرفـــتن"


"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"