مولودی خوانی میثم مطیعی برای ولادت"امام علی(ع)"

مولودی
حاج میثم مطیعی
با موضوع 
امام علی(ع)
"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"