مستند بسیار زیبا"مدافعان حرم حضرت عشق (ع)"

مستند

مدافعان حرم حضرت عشق (ع)

بسیار زیبا
مجمع جوانان قمر بنی هاشم