حامد زمانی «و حسین الاکراف»

نماهنگ زیبای 

حامد زمانی و حسین الاکراف
"بنام ما میرویم"