حامد زمانی"بی بی ، بی حرم"

نماهنگ بی بی ، بی حرم
خواننده"حامد زمانی ، عبدالرضا حلالی"
شاعر :سعید پاشازاده
تنظیم:جمالفرد