سخنرانی علی اکبر رائفی پور (نفاق)"قسمت دوم"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
با موضوع                      
                   نفاق
"قسمت دوم"


مجمع جوانان قمر بنی هاشم