سخنرانی علی اکبر رائفی پور (نفاق)"قسمت اول"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور 
با موضوع                    
                      نفاق
"قسمت اول"


مجمع جوانان قمر بنی هاشم