سخنرانی علی اکبر رائفی پور(کشتی نوح تا و...)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور

                                          موضوع

با کشتی نوح حضرت نوح تا کشتی امام حسین (ع)

                                                                 قسمت دوم


 لینک دانود فیلم از کشتی نوح تا.....
 
 کانال آپارت فدیشه ایها
 
 ;کانال تلگرام فدیشه ایها
 

مجمع جوانان قمر بنی هاشم